Sintesi Bando

12_Sintesi%20bando%20Patto%20Sindaci%20RER_130916095126.doc